www.songdaocity.go.th
tel.042-786068
 • 1-2.jpg
 • 2-2.jpg
 • 3-2.jpg
 • 4-2.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg

foto1

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาว

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาว

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาว

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาวข้อมูลทั่วไป

อำเภอส่องดาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร

Read More

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

Read More

เทศบาลตำบลส่องดาว

สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว

Read More

FB Fan Page

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารทางเฟสบุ๊คแฟบเพจ

Read More

Main Menu

ภาพข่าวกิจกรรม ทต.ส่องดาว

จิตอาสาพัฒนาว…

06-10-2562 Hits:8 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

จิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะจิตอาสาเทศบาลตำบลส่องดาว และอำเภอส่องดาว ร่วมกันพัฒนาวัดป่าโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

Read more

ตัดต้นไม้ล้มท…

20-08-2562 Hits:37 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันแม่แห่งชาต…

13-08-2562 Hits:41 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาวนางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย  

Read more

รวมพลังต้านยา…

09-08-2562 Hits:53 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ส.ค 62โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read more

ฉีดพ่นหมอกควั…

09-08-2562 Hits:46 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่  23  กรกฎาคม  2562กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านธวัชชัยทั้งหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 รายภายในหนึ่งสัปดาห์ ถือเป็นการระบาดทั้งหมู่บ้าน

Read more

การบริหารจัดก…

09-08-2562 Hits:43 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่องโดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจรโดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง  

Read more

ปลูกต้นรวงผึ้…

24-07-2562 Hits:70 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ก.ค 62 นายยุทธศาสร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมกับข้าราชการ พนักนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่านร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง  "เนื่ิองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา "ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

Read more

ปลูกต้นบานบุร…

10-07-2562 Hits:82 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62  นางกาญจนา พรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล ปลูกต้นบานบุรีสีเหลืองบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องส่องดาวเพื่อความสวยงาม

Read more

พ่นหมอกควัน รอ…

10-07-2562 Hits:66 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 ทต.ส่องดาวโดยการนำของ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวได้รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ณ บ้านโนนสะอาด ใขเขตทต.ส่องดาว อ.ส่องกาว จ.สกลนคร

Read more

จิตอาสาพัฒนาว…

06-10-2562 Hits:8 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

จิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะจิตอาสาเทศบาลตำบลส่องดาว และอำเภอส่องดาว ร่วมกันพัฒนาวัดป่าโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

Read more

ตัดต้นไม้ล้มท…

20-08-2562 Hits:37 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันแม่แห่งชาต…

13-08-2562 Hits:41 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาวนางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย  

Read more

รวมพลังต้านยา…

09-08-2562 Hits:53 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ส.ค 62โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read more

ฉีดพ่นหมอกควั…

09-08-2562 Hits:46 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่  23  กรกฎาคม  2562กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านธวัชชัยทั้งหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 รายภายในหนึ่งสัปดาห์ ถือเป็นการระบาดทั้งหมู่บ้าน

Read more

การบริหารจัดก…

09-08-2562 Hits:43 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่องโดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจรโดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง  

Read more

ปลูกต้นรวงผึ้…

24-07-2562 Hits:70 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ก.ค 62 นายยุทธศาสร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมกับข้าราชการ พนักนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่านร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง  "เนื่ิองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา "ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

Read more

ปลูกต้นบานบุร…

10-07-2562 Hits:82 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62  นางกาญจนา พรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล ปลูกต้นบานบุรีสีเหลืองบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องส่องดาวเพื่อความสวยงาม

Read more

พ่นหมอกควัน รอ…

10-07-2562 Hits:66 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 ทต.ส่องดาวโดยการนำของ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวได้รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ณ บ้านโนนสะอาด ใขเขตทต.ส่องดาว อ.ส่องกาว จ.สกลนคร

Read more

นาฬิกาเทศบาล

อาคารสถานที่

 • ิีbuild 1
  ิีbuild 1
 • build 2
  build 2
 • build 3
  build 3
 • build 4
  build 4
 • build 5
  build 5
 • build 6
  build 6
 • build 7
  build 7
 • build 8
  build 8
 • build 9
  build 9
 • build 10
  build 10
 • r910
  r910