www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 ทต.ส่องดาวโดยการนำของ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวได้รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย รอบที่ 2
ณ บ้านโนนสะอาด ใขเขตทต.ส่องดาว อ.ส่องกาว จ.สกลนคร

WEBBOARD สนทนา