www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

   
 

นายวิชิต  ไชยประเทศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลส่องดาว

 
   

 

นายเสถียร  แก่นปัดชา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลส่องดาว
 
     
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว เขต 1  
นายทวี  ป้องคำสิงห นายสมศรี  ชื่นใจ นายจันทร์โท  นาคภูมิล
นายมน  จำปาจันทร์ นายวิชิต  ไชยประเทศ นายมาโนช  กติการ
     
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว เขต 2 

 
 
นายเสถียร  แก่นปัดชา นายสวรรค์  พรหมเสนา ว่าง 1 ตำแหน่ง
นายเมกกะสัตย์  เหง้าโอสา นางบัวครอง  ตาระบัติ นายสมัย  สายเมือง

WEBBOARD สนทนา