www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 21มิ.ย62โดยการนำของ ผอ .ช่าง ทต.ส่องดาวร่วมกับพนักงานกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมกันซ่อมแซมล้างและทำความสะอาดหลังคาอาคารสำนักงาน ทต.ส่องดาว

ถือว่าเป็นการสร้างความสามัครคีในหมู่คณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

WEBBOARD สนทนา