www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 เทศบาลตำบลส่องดาว โดยการนำของนายยุทธศาสตร์ ราชคำ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับ ผอ . กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ออกรณรงพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ ทต.ส่องดาว
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้การแพร่ระบาดของยุ่งลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออก

 

WEBBOARD สนทนา