www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62  นางกาญจนา พรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล
ปลูกต้นบานบุรีสีเหลืองบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องส่องดาวเพื่อความสวยงาม


WEBBOARD สนทนา