www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

Main Menu

วันปิยมหาราช 2562

23 ตุลาคม  2562 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลส่องดาว

 

 

จิตอาสาพัฒนาวัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะจิตอาสาเทศบาลตำบลส่องดาว และอำเภอส่องดาว ร่วมกันพัฒนาวัดป่าโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาว
นางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง
ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 8 ส.ค 62
โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชน
พ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

WEBBOARD สนทนา