วันที่ 8 ส.ค 62
โรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

laughingยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลส่องดาวlaughing