www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่อง
โดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจร
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง

 

WEBBOARD สนทนา