วันที่  23  กรกฎาคม  2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคไข้เลือดออก

บ้านธวัชชัยทั้งหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 รายภายในหนึ่งสัปดาห์ 
ถือเป็นการระบาดทั้งหมู่บ้าน