วันที่ 8 ส.ค 62
โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชน
พ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย