www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่อง
โดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจร
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค 62
นายยุทธศาสร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมกับข้าราชการ พนักนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่าน
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง  "เนื่ิองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
"ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 ทต.ส่องดาวโดยการนำของ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวได้รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย รอบที่ 2
ณ บ้านโนนสะอาด ใขเขตทต.ส่องดาว อ.ส่องกาว จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62  นางกาญจนา พรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล
ปลูกต้นบานบุรีสีเหลืองบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องส่องดาวเพื่อความสวยงาม


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 เทศบาลตำบลส่องดาว โดยการนำของนายยุทธศาสตร์ ราชคำ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับ ผอ . กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ออกรณรงพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ ทต.ส่องดาว
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้การแพร่ระบาดของยุ่งลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออก

 

WEBBOARD สนทนา