www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

Main Menu

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 ทต.ส่องดาวโดยการนำของ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวได้รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย รอบที่ 2
ณ บ้านโนนสะอาด ใขเขตทต.ส่องดาว อ.ส่องกาว จ.สกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 เทศบาลตำบลส่องดาว โดยการนำของนายยุทธศาสตร์ ราชคำ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับ ผอ . กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ออกรณรงพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ ทต.ส่องดาว
เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้การแพร่ระบาดของยุ่งลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออก

 

เมื่อวันที่ 13/มิ.ย/62 โดยการนำของนายยุทธศาสาตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

ร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวทุก ร่วมกับเตรียมดินและปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนสายหน้าศูนราชการอำเภอส่องดาว

เพื่อความสวยงามภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกรียรติ อำเภอส่องดาว

เทศบาลตำบลส่องดาว จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้นำชุมชน รวม 80 คน

ตามโครงการความร่วมมือของชุมชนมนการจัดการขยะครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลส่องดาว

โดยมีท่านนายอำเภอส่องดาวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายการจัดการขยะอำเภอส่องดาว

เมื่อวันที่ 21/มิ.ย/62  โดยการนำของนายราวินท์ อินทร์ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.

ได้พาคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลทตำบลส้องดาว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ

ณ ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

WEBBOARD สนทนา