www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

Main Menu

เมื่อวันที่ 17/มิ.ย./62โดยการนำของนายยุธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นานกเทศมนตรี

ได้มอบหมายใก้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ทต.ส่องดาวและพนักงานกองช่าง ได้ออกขุดลอกคลองระบายน้ำซอยนางสอง บ้านธวัชชัย

เมื่อวันที่ 21มิ.ย62โดยการนำของ ผอ .ช่าง ทต.ส่องดาวร่วมกับพนักงานกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมกันซ่อมแซมล้างและทำความสะอาดหลังคาอาคารสำนักงาน ทต.ส่องดาว

ถือว่าเป็นการสร้างความสามัครคีในหมู่คณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

วันที่ 8 ส.ค 62
โรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

laughingยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลส่องดาวlaughing

 

WEBBOARD สนทนา