www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 13/มิ.ย/62 โดยการนำของนายยุทธศาสาตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

ร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวทุก ร่วมกับเตรียมดินและปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนสายหน้าศูนราชการอำเภอส่องดาว

เพื่อความสวยงามภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกรียรติ อำเภอส่องดาว

เมื่อวันที่ 21/มิ.ย/62  โดยการนำของนายราวินท์ อินทร์ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.

ได้พาคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลทตำบลส้องดาว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ

ณ ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เมื่อวันที่ 21มิ.ย62โดยการนำของ ผอ .ช่าง ทต.ส่องดาวร่วมกับพนักงานกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมกันซ่อมแซมล้างและทำความสะอาดหลังคาอาคารสำนักงาน ทต.ส่องดาว

ถือว่าเป็นการสร้างความสามัครคีในหมู่คณะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

เมื่อวันที่ 17/มิ.ย./62โดยการนำของนายยุธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นานกเทศมนตรี

ได้มอบหมายใก้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ทต.ส่องดาวและพนักงานกองช่าง ได้ออกขุดลอกคลองระบายน้ำซอยนางสอง บ้านธวัชชัย

WEBBOARD สนทนา