www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาว
นางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง
ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย

 

วันที่  23  กรกฎาคม  2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคไข้เลือดออก

บ้านธวัชชัยทั้งหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 รายภายในหนึ่งสัปดาห์ 
ถือเป็นการระบาดทั้งหมู่บ้าน


วันที่ 8 ส.ค 62
โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชน
พ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่อง
โดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจร
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง

 

WEBBOARD สนทนา