www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

Main Menu

วันที่ 8 ส.ค 62
โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชน
พ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่  23  กรกฎาคม  2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคไข้เลือดออก

บ้านธวัชชัยทั้งหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 รายภายในหนึ่งสัปดาห์ 
ถือเป็นการระบาดทั้งหมู่บ้าน


เมื่อวันที่ 12 ก.ค 62
นายยุทธศาสร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมกับข้าราชการ พนักนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่าน
ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง  "เนื่ิองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
"ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่อง
โดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจร
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62  นางกาญจนา พรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล
ปลูกต้นบานบุรีสีเหลืองบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องส่องดาวเพื่อความสวยงาม


WEBBOARD สนทนา