ตัดต้นไม้ล้มท…

20-08-2562 Hits:22 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันแม่แห่งชาต…

13-08-2562 Hits:27 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาวนางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย  

Read more

รวมพลังต้านยา…

09-08-2562 Hits:31 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ส.ค 62โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read more

ฉีดพ่นหมอกควั…

09-08-2562 Hits:28 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่  23  กรกฎาคม  2562กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านธวัชชัยทั้งหมู่บ้านเนื่องจากมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 รายภายในหนึ่งสัปดาห์ ถือเป็นการระบาดทั้งหมู่บ้าน

Read more

การบริหารจัดก…

09-08-2562 Hits:25 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 7ส.ค 62 เทศบาลตำบลส่องโดยการนำของนายราวินท์ อินหาทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการขยะครบวงจรโดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสาธาฯออกให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะในโรงเรียนบ้านโพนสวาง  

Read more

ปลูกต้นรวงผึ้…

24-07-2562 Hits:52 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ก.ค 62 นายยุทธศาสร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมกับข้าราชการ พนักนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่านร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง  "เนื่ิองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา "ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

Read more

ปลูกต้นบานบุร…

10-07-2562 Hits:58 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62  นางกาญจนา พรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล ปลูกต้นบานบุรีสีเหลืองบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องส่องดาวเพื่อความสวยงาม

Read more

พ่นหมอกควัน รอ…

10-07-2562 Hits:44 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 ทต.ส่องดาวโดยการนำของ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวได้รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ณ บ้านโนนสะอาด ใขเขตทต.ส่องดาว อ.ส่องกาว จ.สกลนคร

Read more

พ่นหมอกควัน

04-07-2562 Hits:60 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 เทศบาลตำบลส่องดาว โดยการนำของนายยุทธศาสตร์ ราชคำ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับ ผอ . กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ออกรณรงพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ ทต.ส่องดาว เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้การแพร่ระบาดของยุ่งลายที่เป็นพาหะไข้เลือดออก  

Read more