www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

Up

มาตรการภายในป้องกันทุจริต

042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 
Powered by Phoca Download

WEBBOARD สนทนา