www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

Up

มาตรฐานการให้บริการ

การจดทะเบียนพาณิชย์
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีโรงเรือน
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจัดเก็บภาษีป้าย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
การขุดดิน ถมดิน
งานทะเบียนราษฎร
 
 
Powered by Phoca Download

WEBBOARD สนทนา