เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
นางบุณยนุช บุญรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลส่องดาว
นางวราภรณ์ คุณอุ่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ บุราณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวลัดดา แสนณรงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางพิสมัย จิตรเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวไทยเทวี แก้วทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวมยุรา กติการ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวละเอียด สรศิลป์
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวเจนจิรา แก้วทอง
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวจารุวรรณ อุปชา
จ้างเหมาบริการการสอน
นายนันทภัทร บานสดชื่น
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวจุฑามาส ขุราษี
จ้างเหมาบริการการสอน
นายอดิพงษ์ ชูบุญ
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวอรอุมา ศรีเภา
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวอุฬารัตน์ แก้วคำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายประวุฒิ คุณอุ่น
ภารโรง
นายชนะภัย ไชยแสง
จ้างเหมาบริการ
นางสาววิลัยพร วัฒโน
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)