เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวารุณี สุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางบุณยนุช บุญรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลส่องดาว
นายวัชรินทร์ ธีรานุสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางประณิดา ศรีวงษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวราภรณ์ คุณอุ่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ บุราณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวไทยเทวี แก้วทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวลัดดา แสนณรงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางพิสมัย จิตรเจริญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางมลฤดี ไชยรบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวมยุรา กติการ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางดารารัตน์ พรรณขาม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวละเอียด สรศิลป์
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวจารุวรรณ อุปชา
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวเจนจิรา แก้วทอง
จ้างเหมาบริการการสอน
นายนันทภัทร บานสดชื่น
จ้างเหมาบริการการสอน
นายอดิพงษ์ ชูบุญ
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวอรอุมา ศรีเภา
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวพรรณปภัส ธรรมคันธี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสมใจ การะทอน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกฐิน ปะปีดา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอุฬารัตน์ แก้วคำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายชนะภัย ไชยแสง
จ้างเหมาบริการ
นายประวุฒิ คุณอุ่น
ภารโรง
นางสาววิลัยพร วัฒโน
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)