เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลส่องดาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลส่องดาว จัดทำโครงการส่งเสริมวันสำคัญและประเพณีไทย (ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา) ประจำปีศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าโนนสะอาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์