messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 27-30 กันายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์และ ผู้ไได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์