เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.25 น. นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิยม คำผุด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่กองช่างออกร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านธวัชชัย หมู่ 2 ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดบูรพาภิรมย์ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์