เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 มันาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรเรียนเทศบาล และศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงเทศบาลตำบลส่องดาว ภายใต้โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์