เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกฯ นายวิยม คำผุด ที่ปรึกษานายกฯ นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายธีรนิตย์ แก้วพาดี ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบวัวของนางสั้น รังษี ที่ตายจากอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงได้ทำการฝังกลบซากวัว ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสาธารณสุข
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์