เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 459
เดือนนี้ 6,155
เดือนที่แล้ว 13,160
ทั้งหมด 66,584

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจประเมินสถานประกอบการและสถานที่ต่าง ๆ จำนวน 32 setting ตามเป้าหมายของการตรวจประเมิน Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย จำนวน 44 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.36 และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมิน จะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมอนามัย ซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ