เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้ นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนชุมชนส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายศุภฤกษ์ สรศิลป์ นักวิเคราะห์ฯ/หัวหน้างานป้องกันฯ นายฉัตรชัย แสงลี เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันทุกท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์