ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่าง อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลส่องดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง