ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง