ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 22 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง