ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดเหวี่ยงขยะลงสู่บ่อฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง