ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยสาพิทักษ์ 2 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง