ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง