ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง