ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง