ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง