ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง