ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง