ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง