ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดหวี่ยงขยะมูลฝอยลงสู่บ่อกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง