ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย 5222 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง