ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง