ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเลริมเหล็ก ซอยเทศบาล 10 บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง