ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 0.40 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว บ้านธวัชชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง