ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8129 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง