ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง