ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลพัฒนา(ช่วงที่ 1) กม.ที่ 00 + 000 ถึง กม.ที่ 00 + 212 บ้านส่องดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง