ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง