ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง