ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน สำนักปลัด จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง