ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง